Language: Български
Language:
Валута:
Прилагане на ваучър

Нямате продукти в количката

Вие нямате продукти за сравнение.

Търсене

ПОЛИТИКА  ЗА  ЗАЩИТА  НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ
Настоящият документ установява правилата, които „МейкЪпБътХау“ ООД, ЕИК 201195473, гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ No 7, представлявано от Елица Сашева Димитрова - управител, прилага чрез електронния си магазин, спрямо своите клиенти (Клиентите), на които предлага като, но не само следното:

 1. Козметични продукти;
 2. Аксесоари за грим.(Продуктите)

 

Чл. 1. (1) “МейкЪпБътХау“ ООД събира и обработва личните данни на Клиентите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие на Клиента;
 • Изпълнение на задълженията на “МейкЪпБътХау“ ООД към Клиентите по договорите за придобиване на продуктите.

(2) С приемане на общите условия за електронния магазин на “МейкЪпБътХау“ ООД, Клиентите изрично се съгласяват, че “МейкЪпБътХау“ ООД има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за придобиване на продуктите предлагани от “МейкЪпБътХау“ ООД.

(3) “МейкЪпБътХау“ ООД е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер № 1384737

 

Чл. 2. (1) “МейкЪпБътХау“ ООД събира и обработва личните данни, предоставени от Клиентите за целите на предоставяне на Продуктите по договора с Клиентите, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за покупко-продажба на стоки от електронния магазин;
 • разрешаване на спорове между Ползвателя и трети лица;

(2) “МейкЪпБътХау“ ООД следва следните принципи при обработката на личните данни на Клиентите.

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност
 • съгласие на Клиентите за обработка на данните.

Чл. 3. (1) “МейкЪпБътХау“ ООД не събира и не обработва лични данни, а Клиентите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

 

Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на Клиентите, “МейкЪпБътХау“ ООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Клиентите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на “МейкЪпБътХау“ ООД.

(3) Клиентите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на “МейкЪпБътХау“ ООД.

 

Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за който се отнасят “МейкЪпБътХау“ ООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Чл. 6. “МейкЪпБътХау“ ООД предоставя на Клиентите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.

 

Чл. 7. “МейкЪпБътХау“ ООД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

 

Чл. 8. (1) “МейкЪпБътХау“ ООД предоставя на държавни органи лични данни на Клиентите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

(2) “МейкЪпБътХау“ ООД предоставя на държавните органи лични данни на Клиентите в определените в закона случаи.

 

Чл. 9. След постигане на целите на обработката на личните данни на Клиентите, “МейкЪпБътХау“ ООД унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

 

Чл. 10. (1) Клиентите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до “МейкЪпБътХау“ ООД искане за предоставяне на достъп по електронен път.

(2) “МейкЪпБътХау“ ООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

 

Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от “МейкЪпБътХау“ ООД следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

 

Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от “МейкЪпБътХау“ ООД има право по всяко време да поиска от “МейкЪпБътХау“ ООД следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до “МейкЪпБътХау“ ООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно.

 

Чл. 14. (1) “МейкЪпБътХау“ ООД се произнася по искането на физическото лице съгласно чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от “МейкЪпБътХау“ ООД до 30 работни дни когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на “МейкЪпБътХау“ ООД.

(3) “МейкЪпБътХау“ ООД уведомява писмено физическото лице отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от “МейкЪпБътХау“ ООД до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.

(4) Липсата на уведомление от страна на “МейкЪпБътХау“ ООД до физическото лице по този член ще се смята за отказ.

 

Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 • да възрази пред “МейкЪпБътХау“ ООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

 

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg